Kto sme

Kresťanský zbor v Nitre je maličká časť Cirkvi Pána Ježiša Krista. Z právneho hľadiska je to neformálne dobrovoľné miestne združenie občanov, ktorí sa vo svojom živote riadia pravidlami Svätých písem – Biblie.

Čo veríme ?

Veríme, že Sväté Písma v Biblii sú Pánom Bohom vdýchnuté (inšpirované) Božie Slovo. Podľa neho veríme v trojjediného Boha – Otca, Syna, Svätého Ducha, v jedinú Kristovu Cirkev, do ktorej patria všetci znovuzrodení ľudia, vo vzkriesenie a večný život všetkých ľudí, skutočne veriacich v Pána Ježiša Krista i v spravodlivé odsúdenie tých, čo v Neho neuverili. Veríme, že je istá pravda všetko, čo Biblia hovorí o Bohu a Jeho stvorení, aj o cieľoch, ktoré Pán Boh má s ním.

Odkiaľ pochádzame ?

So všetkými skutočnými kresťanmi vidíme svoj prvopočiatok v osobe a vykupiteľskom diele Božieho Syna, Ježiša Krista, nášho Spasiteľa a Pána. Dejinne bol tento počiatok Cirkvi v deň Letníc, pravdepodobne roku 30 po Kristu v Jeruzaleme. Vtedy Svätý Duch zostúpil z neba na prvých učeníkov Pána Ježiša a naplnil ich mocou, v ktorej hlásali radostnú zvesť – evanjelium všetkým ľuďom a národom. Historický zárodok nášho zboru vznikol už asi v roku 1903, keď po počutí evanjelia od biblického kolportéra Michala Sadloňa v Nitre sa tu odovzdala Spasiteľovi prvá osoba – pani Staňová. Pravidelné verejné zhromaždenia (pobožnosti) zboru sa začali až v roku 1936. Osobitný charakter, život a svedectvo tohto kresťanského zboru vznikli pôsobením domácich evanjelistov podľa príkladu kresťanov z britských ostrovov.

Kam patríme ?

Spolu so všetkými skutočnými kresťanmi patríme aj my predovšetkým do jedinej Cirkvi Pána Ježiša Krista. Z hľadiska osobitného charakteru nášho zboru sme súčasťou „bratského hnutia,“ ktoré je rozšírené po celom svete.

Naše poslanie

Prečo sme tu ? V prvom rade pre Boha, aby sme Jeho ctili, milovali a konali Jeho vôľu. Ale sme tu tiež pre ľudí, aby sme im slúžili k večnému i časnému dobru. Naším poslaním je aj ďalej odovzdávať biblické poznanie a na ňom založenú prax kresťanského života, ktoré sme prevzali od našich duchovných predkov.

Charakteristické črty

Charakteristické črty nášho zboru vyplývajú zo základných biblických pravidiel, ktoré sú spoločné Kresťanským zborom na Slovensku i ‚bratským zborom‘ vo svete. Sú to nasledujúce biblické pravidlá, ktoré vyplývajú z učenia Nového zákona a príkladu prvotnej Cirkvi:

 • Túžba i úsilie o nasledovanie príkladu prvých zborov Cirkvi v učení aj v živote,
 • Otvorenosť voči všetkým opravdivým kresťanom – bez ohľadu na ich cirkevnú príslušnosť,
 • Každonedeľné slávenie Pánovej pamiatky (večere) so zameraním na osobu a dielo Pána Ježiša Krista,
 • Biblický krst veriacich úplným ponorením do vody – ako verejné obrazné svedectvo o ich smrti a zmŕtvychvstaní s Kristom,
 • Služba a práca všetkých veriacich – bratov i sestier – podľa Božieho vedenia a poriadku,
 • Misijný záujem v túžbe i snahe zvestovať evanjelium všetkým ľuďom, spojený aj so sociálnou službou potrebným,
 • Očakávanie príchodu Pána Ježiša Krista pre Cirkev a Jeho príchodu v sláve na zem.

Vnútorný život

Uskutočňuje sa na základe novozákonnej pravdy o všeobecnom kňazstve veriacich a ich osobitného obdarovania pre určité služby. Neexistuje rozdelenie na takzvaných duchovných a laikov. Každý brat a sestra môže i má podľa pravidiel Nového zákona vykonávať službu, ku ktorej má obdarovanie a poverenie od Boha. Ňou má prispievať k duchovnému budovaniu všetkých príslušníkov zboru.

Vnútorný život zboru prebieha v troch navzájom prepojených úrovniach: zborovej, skupinovej a osobnej. Prvú predstavujú zborové zhromaždenia, druhú osobitné stretnutia bratov a sestier i domáce zídenia malých skupín a tretiu osobné spoločenstvo jednotlivcov v ich živote.

Veľký dôraz kladieme na čisté a úprimné vzájomné vzťahy na základe vzájomnej úcty, dôvery a kresťanskej lásky, ktoré sa prejavujú vo vzájomnej pomoci a spolupráci.

Vonkajšie pôsobenie

 • Zvestovanie evanjelia, radostnej zvesti o Božej láske k ľuďom rôznym spôsobom,
 • Šírenie Svätých písem – Biblií a Nových zákonov, pomôcok k ich štúdiu i kresťanskej literatúry
 • Prázdninové pobyty detí s kresťanským zameraním, výučbou a výchovou,
 • Pravidelné návštevy v nitrianskej ženskej väznici s osobitnými pobožnosťami pre väzenky a kresťanskými rozhovormi s nimi
 • Na požiadanie návštevy v rodinách s modlitebnou podporou i praktickou pomocou v ťažkom životnom položení.

Podľa potrieb nášho okolia a našich možností môžu k vyššie uvedeným vonkajším činnostiam zboru pribudnúť i ďalšie.

Aké sú naše ciele ?

Kresťanský zbor v Nitre chce vytvárať spoločenstvo živej viery, pracujúcej lásky a povzbudzujúcej nádeje, ktoré sú stále uprené k Bohu, nášmu Stvoriteľovi, Spasiteľovi a Posvätiteľovi.

Toto spoločenstvo je otvorené pre všetkých skutočných kresťanov i pre všetkých, ktorí hľadajú Boha. Prvým chceme poslúžiť k duchovnému vzdelaniu, rastu a požehnaniu, druhým k poznaniu Boha v Pánovi Ježišovi Kristovi, a tým k spáse a večnému životu.

V našom vnútornom živote i vonkajšom pôsobení vždy chceme vytvárať ovzdušie vzájomnej úcty a porozumenia, dôvery a lásky medzi ľuďmi, v ktorom by prúdilo Božie požehnanie.

V takomto kresťanskom spoločenstve vždy vďačne a s radosťou uvítame i vás.

Veriaci z Kresťanského zboru v Nitre